Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en offertes die tot stand komen tussen de klant en BINK lampen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij het gebruik van onze websites https://binklampen.nl en https://industrieledesignlampen.nl 
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. BINK lampen behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BINK lampen erkend.

Artikel 2: Prijzen

 1. Alle prijzen op de BINK lampen site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele administratiekosten. Een deel van onze lampen valt onder de BTW-margeregeling, wat inhoudt dat deze vrijgesteld zijn van BTW. 
 3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of toeleverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3: Betaling

 1. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u op het door u opgegeven email adres de factuur. Op dit moment biedt BINK lampen alleen de betalings- methode vooruitbetaling via bankoverschrijving en Paypal aan. Gelieve bij uw overschrijving uw klantnummer en bestelnummer op te geven. BINK lampen streeft ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling te versturen.
 2. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan BINK lampen niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op eventuele kosten zoals incassokosten die BINK lampen moet maken ter verkrijging van haar vordering.

Artikel 4: Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand betreft de leveringstermijn officieel maximaal 30 dagen. BINK lampen streeft ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling te versturen. Bij afwijkende levertijd ontvangt u van ons bericht. Als blijkt dat een bestelling niet of alleen gedeeltelijk kan worden uitgevoerd doordat het bestelde niet meer leverbaar is of vertraging heeft, ontvangt u van ons bericht. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Hiervoor dient u een email of brief aan BINK lampen te sturen. Betalingen zullen in dat geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bericht aan u worden terugstort. 
 3. BINK lampen verstuurd via POSTNL. De producten worden aangetekend verstuurd en zijn tot een bedrag van € 500 verzekerd. 
 4. BINK lampen behoudt zich het recht om zelf voor aflevering te zorgen. 
 5. Aan de leveringsplicht van BINK lampen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BINK lampen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. De verzendkosten worden tijdens het afrekenen van uw bestelling aan u doorberekend. Bedrag is afhankelijk van de zwaarte en grootte van de order. Voor bestellingen die buiten Nederland moeten worden afgeleverd, kunt u voor de verzendkosten contact met ons opnemen.
 7. Gedurende het transport van de producten zal BINK lampen het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering is BINK lampen niet meer verantwoordelijk en zal dit risico op u overgaan.
 8. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Ruilen of retourneren

 1. Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te ruilen of te retourneren. Mits deze onbeschadigd is en voorzien is van de originele verpakking en informatiekaartjes. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
 2. Wilt u een product ruilen of retourneren dan dient u dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk of via email bij BINK lampen kenbaar te maken. U dient aan te kunnen geven dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 
 3. Bij het retourneren van de bestelling komen de kosten voor het terugzenden voor uw eigen rekening. 
 4. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd. 
 5. BINK lampen zal binnen 10 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan u terugstorten.

Artikel 6: Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BINK lampen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden BINK lampen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van BINK lampen gelden niet automatisch voor na- bestellingen. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
 5. BINK lampen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7: Gegevensbeheer

 1. U dient ervoor zorg te dragen dat uw gegevens zoals uw adresgegevens, emailadres en bankrekeningnummer actueel en volledig zijn. Bij gebruikmaking van onze website en onze diensten geeft u aan hier wettelijk bevoegd toe te zijn.
 2. BINK lampen gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte informatie en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. BINK lampen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy Beleid onderin op de site van BINK lampen.
 3. Als u een bestelling plaatst bij BINK lampen, dan zullen we uw gegevens opnemen in ons klantenbestand.
 4. Indien u uw gegevens uit ons bestand wilt laten verwijderen dan kunt u dit kenbaar maken via [email protected].
 5. BINK lampen maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van onze mailinglijst te verwijderen.

Artikel 8: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen BINK lampen en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door BINK lampen op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. BINK lampen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 9: Garantie en conformiteit

 1. De door BINK lampen te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden aan deze producten bij normaal gebruik. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het product geschikt is voor gebruik.
 2. BINK lampen staat er voor in dat de producten voldoen aan de vermelde specificaties op de website. 
 3. U dient het/de geleverd(e)e product(en) bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat het/de product(en) ondeugdelijk of incompleet is/zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending) dit schriftelijk of via email bij BINK lampen kenbaar te maken.
 4. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na levering aan BINK lampen schriftelijk of via email te worden gemeld en dient een duidelijk omschrijving  van het gebrek te bevatten. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. Indien vaststaat dat er een gebrek is en dit tijdig is aangegeven is zal BINK lampen na ontvangst retourzending kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging of het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst goederen terugstorten. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking inclusief alle toebehoren. 
 6. BINK lampen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 7. Deze garantie geldt niet indien:
  A) en zolang de afnemer jegens BINK lampen in gebreke is;
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld;
  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

 1. Gegevens betreffende de gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van BINK lampen gelden slechts bij benadering. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Overmacht

 1. BINK lampen is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BINK lampen evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. BINK lampen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BINK lampen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van BINK lampen is beperkt tot hetgeen in dit artikel omschreven is.
 2. BINK lampen is niet aansprakelijk voor schade door ontstaan door verkeerd gebruik. In de specificaties van de lampen staan de afmetingen en gewichten genoemd. Zeker bij zware lampen dient u rekening te houden met de manier van ophangen. Een zware lamp kunt u niet aan een gipsen plafond ophangen!  
 3. De aansprakelijkheid van BINK lampen is steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. BINK lampen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat BINK lampen uitgegaan is van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens 
 5. BINK lampen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: 
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover BINK lampen aantoont dat deze hebben geleid tot beperking van directe schade;
 • BINK lampen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Volledig eigendom van alle door BINK lampen aan u verkochte en geleverde producten blijft bij BINK lampen zolang de volledige verkoopprijs niet is voldaan.

Artikel 14: Toepasselijkheid recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BINK lampen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij BINK lampen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 3. BINK lampen behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen.

  

BINK lampen
Slachthuislaan 12
2316 DE Leiden
+31 (0)6 13633971
[email protected] 

KvK nummer: 53803833 
BTW nummer: NL001983072B37
IBAN: NL83 KNAB 0414 323920
ten name van BINK

01-01-2022, Leiden

nl_NLNederlands